Zaza Berdzenishvili

Blue Static Still-Life, 2024

Pastel on paper

45 x 44,5 cm.

Zaza Berdzenishvili
Blue Static Still-Life, 2024
700$